Nadácia Decodom

 

Základné informácie

Vznik: 22.7. 2014 registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na- 2002/1092
Názov: Nadácia DECODOM
Sídlo: Pilská 7, Topoľčany 955 13
IČO:  42370191

 

Zakladateľ

DECODOM, spol. s r.o.
Pilská 7
Topoľčany 955 13
IČO: 36 305 073
Zapísaná v obchodnom registri Os Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 11727/N

 

Nadačné imanie

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov.
Hodnota majetkového vkladu zakladateľa je : 10 000 €

 

Účel nadácie

Nadácia podporuje poskytovanie a plnenie humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, najmä zamestnancov spoločnosti zakladateľa a ich rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú pomoc v oblasti:

- ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
- ochrany zdravia, ochrany práv detí a mládeže
- humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí závažnou chorobou, smrťou živiteľa, alebo živelnou pohromou
- zvýšenia zdravotnej kondície a starostlivosti o zdravie
- rozvoja odbornej vzdelanosti
- spoločenské aktivity zamerané na rodiny zamestnancov

 

Poskytnutá finančná pomoc

r. 2016 -   900 € -   2 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2017 - 7200 € - 14 zamestnancom v ťažkej životnej situácii a 1 inštitúcii poskytujúcej sociálnu starostlivosť nadácia poskytla finančnú pomoc

r. 2018 - 6550 € - 12 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2019 - 7596 € - 12 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc a 1 inštitúcii poskytujúcej zdravotnú starostlivosť

r. 2020 - 4000 € -   7 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2021 - 3 900 € - 6 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2022 - 1 432,60 € - 6 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2023  - 1480 € - 3 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná výpomoc

  • Zobraziť viac fotografií

  

Orgány nadácie

Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán nadácie. Rozhoduje a riadi činnosť nadácie v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o nadáciách a nadačnou listinou prijatou zakladateľom. Prvých členov správnej rady určuje zakladateľ nadácie v nadačnej listine pri jej založení
nasledovne :
Titul meno a priezvisko : Ing. Vladimír Šrámek, Funkcia : Predseda správnej rady
Titul meno a priezvisko: Ing. Roman Gejdoš, Funkcia: Člen správnej rady
Titul meno a priezvisko: Ing. Nataša Šrámková, Funkcia: Člen správnej rady
Titul meno a priezvisko: Ing. Renáta Gejdošová, Funkcia: Člen správnej rady
Titul meno a priezvisko: Marián Jankovský, Funkcia: Člen správnej rady

Správca nadácie

RNDr. Jana Kalafutová
správca od 1. 4. 2020
Riaditeľ úseku Ľudské zdroje

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú týmto zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Revízor

Revízor je kontrolný orgán nadácie. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

Revízor najmä : 
- kontroluje vedenie účtovníctva
- schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie
- upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie


Nadačná listina

Nadačnou listinou prijatou zakladateľom dňa 22.07.2014 bola založená v zmysle zákona číslo : 34 / 2002 Z. z. o Nadácia DECODOM.  Do registra nadácií vedeného  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je zapísaná pod číslom 203/Na- 2002/1092.

 

Nadačná listina 

 

História

Spoločnosť Decodom si uvedomuje svoju mieru zodpovednosti za ľudí, ktorí ju vytvárajú a sú jej súčasťou. Pomáhať ľuďom v núdzi je pre našu spoločnosť prirodzené už od jej vzniku. Už pred vznikom nadácie sme pomohli našim kolegom, ktorí mali úraz a zakúpili sme im zdravotnícke pomôcky, alebo poskytli finančnú pomoc na prekonanie nepriaznivej finančnej situácie. Zdroje financí pre pomoc poskytla spoločnosť zo svojho sociálneho fondu. Pozitívne reakcie všetkých kolegov na poskytnutú pomoc boli impulzom a inšpiráciou pri vzniku nadácie DECODOM. 

 

Náš kolega Dušan Hanko dostal od nadácie rehabilitačnú pomôcku, ktorá mu slúži na zotavenie a zlepšenie zdravotného stavu po autonehode. Pomoc v ťažkej životnej situácii prijali Tomáš Reisenauer, Mário Pinter a František Šramatý. Nezištnú pomoc formou darovania krvi nielen pre svojich kolegov poskytol náš kolega Stanislav Selecký. Právom si tak zaslúžil zlatú Janského plaketu.

 Pomoc pri zariaďovaní domácností, ktoré boli postihnuté povodňou: 

Pomoc poskytol Decodom aj ľuďom, ktorí nie sú zamestnancami ale postihol ich nepriaznivý osud. Pri povodniach prišlo množstvo ľudí o svoje príbytky alebo im prírodný živel zničil zariadenie domácnosti. Decodom im poskytol pomocnú ruku a daroval im nový nábytok. Výraznú podporu dostávajú aj zdravotnícke zariadenia, ktoré majú svoje ambulancie zariadené naším nábytkom a tak sa aj my snažíme o zvýšenie úrovne nášho zdravotníctva.

Veríme, že vznikom nadácie pomôžeme mnohým ďalaším ľuďom.


Kontakt

V prípade otázok a podnetov k Nadácii DECODOM kontaktujte správcu nadácie.

RNDr. Jana Kalafutová -  správca
telefón: +421 38 5352 255
mail: nadacia@decodom.sk

Poštová adresa nadácie:

Nadácia DECODOM
Pilská 7
955 13 Topoľčany

Bankové spojenie nadácie: IBAN SK82 7500 0000 0040 2065 6136


Ako podporiť nadáciu

Podporiť činnosť Nadácie Decodom môžete aj vy a pomôcť tak ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.
Azda najjednoduchším spôsobom podpory je poukázanie 2 % Vašich daní na účet Nadácie Decodom.

Ďakujeme za Vašu podporu.

DAROVAŤ 2% Z DANÍ