Nadácia Decodom

"Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému." Charles Dickens


Základné informácie

Vznik: 22.7. 2014 registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na- 2002/1092
Názov: Nadácia DECODOM
Sídlo: Pilská 7, Topoľčany 955 13
IČO:  42370191

Zakladateľ

DECODOM, spol. s r.o.
Pilská 7
Topoľčany 955 13
IČO: 36 305 073
Zapísaná v obchodnom registri Os Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 11727/N

Nadačné imanie

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov.
Hodnota majetkového vkladu zakladateľa je : 10 000 €

Účel nadácie

Nadácia podporuje poskytovanie a plnenie humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, najmä zamestnancov spoločnosti zakladateľa a ich rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú pomoc v oblasti:

- ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
- ochrany zdravia, ochrany práv detí a mládeže
- humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí závažnou chorobou, smrťou živiteľa, alebo živelnou pohromou
- zvýšenia zdravotnej kondície a starostlivosti o zdravie
- rozvoja odbornej vzdelanosti
- spoločenské aktivity zamerané na rodiny zamestnancov

Poskytnutá finančná pomoc

r. 2016 -   900 € -   2 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2017 - 7200 € - 14 zamestnancom v ťažkej životnej situácii a 1 inštitúcii poskytujúcej sociálnu starostlivosť nadácia poskytla finančnú pomoc

r. 2018 - 6550 € - 12 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2019 - 7596 € - 12 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc a 1 inštitúcii poskytujúcej zdravotnú starostlivosť

r. 2020 - 4000 € -   7 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

r. 2021 - 3 900 € - 6 zamestnancom v ťažkej životnej situácii: poskytnutá finančná pomoc

 • Zobraziť viac fotografií

  

Orgány nadácie

Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán nadácie. Rozhoduje a riadi činnosť nadácie v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o nadáciách a nadačnou listinou prijatou zakladateľom.

Správca nadácie

RNDr. Jana Kalafutová
správca od 1. 4. 2020
riaditeľka úseku ľudské zdroje

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú týmto zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Revízor

Revízor je kontrolný orgán nadácie. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

Revízor najmä : 
- kontroluje vedenie účtovníctva
- schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie
- upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

 • Nadačná listina
 • Nadačnou listinou prijatou zakladateľom dňa 22.07.2014 bola založená v zmysle zákona číslo : 34 / 2002 Z. z. o Nadácia DECODOM.  Do registra nadácií vedeného  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je zapísaná pod číslom 203/Na- 2002/1092.

  Nadačná listina 

   Článok I.

  1/ Zakladateľ zakladá nadáciu s nasledovným konkrétnym vymedzením.

  a/             Názov a sídlo nadácie :         Nadácia DECODOM , Pilská ulica 7, 955 13 Topoľčany , Slovenská republika .  

  b/             Verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať : 

  1/             Realizácia individuálne určených verejnoprospešných účelov podľa rozhodnutia správnej rady nadácie v rozsahu ustanovenia § 2 ods. 3/ zákona  číslo 34 / 2002 Z. z. o Nadáciách v platnom znení . 

  2/             Poskytovanie a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, najmä zamestnancov spoločnosti zakladateľa a ich rodinných príslušníkov ktorí potrebujú pomoc  v oblasti  : 

  ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrany zdravia , ochrany práv detí a mládeže, humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí závažnou chorobou , smrťou živiteľa rodiny , alebo živelnou pohromou. 

  c/             Identifikačné údaje zakladateľa :           Sú uvedené v úvodnej časti nadačnej listiny 

  d/             Hodnota nadačného imania :                 10.000,- EUR ( slovom : desaťtisíc EUR  )

  e/             Hodnota a  predmet majetkového vkladu,  ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie : Nadačné  imanie je  majetok nadácie  zapísaný do  registra nadácií.  Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť. Pri  založení nadácie je tvorené jednorazovým majetkovým finančným vkladom zakladateľa vo výške : 10.000 EUR ( slovom : desaťtisíc EUR ) .  Vklad je splatený v plnej výške . 

  f/              Doba na ktorú sa nadácia zriaďuje :                                                                                Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

  g/             Počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby :    Stanovený v článku V. nadačnej listiny,

  h/             Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie :                               Stanovený v článku V. nadačnej listiny,

  i/              Identifikácia prvého  správcu nadácie a prvých členov orgánov nadácie :              Stanovené v článku V. nadačnej listiny,

  j/              Podmienky nakladania s majetkom nadácie :                                                               Stanovené v článku VI. nadačnej listiny, 

  k/             Určenie okruhu osôb, ktorým sa môžu poskytnúť prostriedky nadácie : 

  1/             Individuálne určené fyzické osoby – zamestnanci spoločnosti DECODOM, spol. s r.o. a ich rodinný príslušníci , ktoré potrebujú pomoc  v dôsledku úmrtia , choroby , úrazu , alebo inej nimi nezavinenej nepriaznivej životnej situácie. 

  2/             Verejnoprospešné a charitatívne právnické osoby, prípadne cirkvi registrované na území Slovenskej republiky , 

  3/             Verejnoprospešné a charitatívne právnické osoby, prípadne cirkvi registrované mimo územia Slovenskej republiky v prípadoch medzinárodných charitatívnych a humanitných akcií  pre  jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života , v hmotnej núdzi, alebo potrebujú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

  l/              Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám :                        Stanovené v článku VI. nadačnej listiny, 


  2/ Všeobecné vymedzenie Nadácie DECODOM . 

  (1) Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

  (2) Nadácia je právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .

  (3) Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

  (4) Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri nadácií. Názov nadácie musí obsahovať označenie "nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie.

  (5) Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

  (6) Nadačnou činnosťou sa rozumie :

  a) poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,  

  b) správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.

  (7) Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s realizáciou nadačnej činnosti, ak  zákon číslo 34 / 2002 Z. z. o Nadáciách v platnom znení neustanovuje inak.

  3/ Majetok nadácie . 

  (1) Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

  (2) Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu zakladateľa je : 10.000 EUR . Základná hodnota nadačného imania a jeho štruktúra sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami platnej právnej úpravy – zákona číslo 34 / 2002 Z. z. o Nadáciách v platnom znení . Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

  (3) Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie.

  (4) Ostatný majetok nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi.

  Článok II.

  ZALOŽENIE A VZNIK NADÁCIE. 

  Založenie a vznik nadácie sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 4 - § 13 zákona číslo 34 / 2002 o Nadáciách v platnom znení .

  Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií.  Písomný návrh na zápis nadácie do registra nadácií podáva ministerstvu správca nadácie.  Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený. 

  Do registra nadácií sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností alebo iné údaje požadované zákonom . Správca nadácie je povinný podať na ministerstvo návrh  na zápis zmeny skutočností zapisovaných do registra nadácií do 15 dní odo dňa, keď k nim došlo, na ktorom musí byť pravosť podpisu správcu úradne  osvedčená. K návrhu sa musí priložiť rozhodnutie správnej  rady o vykonaní  zmeny v nadačnej listine a dodatok k nadačnej  listine v dvoch  vyhotoveniach, na  ktorom musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.

   Článok III.

  VYTVORENIE NADAČNÉHO FONDU . 

  (1) Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou.

  (2) Nadačný fond nemá právnu subjektivitu.

  (3) Rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu musí obsahovať :

  a) názov nadácie, ktorá nadačný fond vytvára, 

  b) názov nadačného fondu; súčasťou názvu nadačného fondu musí byť aj názov nadácie, ktorá nadačný fond vytvára, 

  c) účel, na aký sa nadačný fond vytvára, 

  d) doba, na akú sa nadačný fond vytvára.

  (4) Predmetom zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi fyzickou osobou alebo právnickou osobou a nadáciou je určenie podmienok na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý verejnoprospešný účel. Zmluva o vytvorení nadačného fondu musí ďalej obsahovať :

  a) označenie zmluvných strán,

  b) názov nadačného fondu; súčasťou názvu nadačného fondu musí byť aj názov nadácie, pri ktorej sa nadačný fond vytvára,

  c) účel, na aký sa nadačný fond vytvára,

  d) doba, na akú sa nadačný fond vytvára,

  e) odmenu nadácie, ak bola dohodnutá,

  f) podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu,

  g) podmienky, za akých sa rozdelia prostriedky nadačného fondu v prípade, ak je účel nadačného fondu viazaný na vyzbieranie konkrétnej sumy a ak k jej vyzbieraniu nedôjde alebo ak účel, na ktorý sa nadačný fond vytvoril, zanikol,

  h) náležitosti záverečnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas.

  (5) Správca nadácie je povinný zaslať ministerstvu do 15 dní od vytvorenia nadačného fondu rozhodnutie správnej rady alebo písomnú zmluvu o vytvorení nadačného fondu.

   Článok IV .

  ZRUŠENIE A ZÁNIK NADÁCIE . 

  Zrušenia nadácie či už s likvidáciou , alebo bez likvidácie a zánik nadácie sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 14 - § 18 zákona číslo : 34 / 2002 Z .z. o Nadáciách v platnom znení .  

  Nadácia sa zrušuje : 

  a) uplynutím doby, na akú bola založená,

  b) dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,

  c) rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,

  d) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,

  e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

  f) rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok. 

  Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.  Zrušenie nadácie sa spravuje ustanovením § 17 zákona číslo : 34 / 2002 o Nadáciách v platnom znení .

  Článok V.

  ORGÁNY NADÁCIE . 

  Orgánmi nadácie sú : 

  a) správna rada,

  b) správca nadácie,

  d) revízor 

  (2) Členovia orgánov nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy nadácie; nesmú majetok nadácie využívať na osobné ciele. Členovia orgánov nadácie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony. Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.


  Správna rada

  (1) Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

  (2) Správna rada :

  a) rozhoduje o zrušení nadácie, ak to nevylučuje nadačná listina, 

  b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora, ak nadačná listina neustanovuje  inak, 

  c) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine, ak to nezakazuje nadačná listina, 

  d) vymenúva likvidátora, 

  e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie, 

  f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených týmto  zákonom a nadačnou listinou, 

  g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania, 

  h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas, 

  i) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.

  (3) Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v nadačnej listine.

  (4) Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. g).  

  (5) Správna rada má päť členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

  (6) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie. Funkčné obdobie členov správnej rady je : 3 roky . 

  (7) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.

  (8) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

  (9) Spôsob voľby členov správnej rady a dĺžku ich funkčného obdobia upravuje nadačná listina. Prvých členov správnej rady , vrátane jej predsedu určí zakladateľ v nadačnej listine pri založení nadácie. Každého ďalšieho člena správnej rady menuje do tejto funkcie správna rada spôsobom stanoveným zákonom číslo : číslo 34 / 2002 Z. z. o Nadáciách v platnom znení . 

  Prvých členov správnej rady určuje zakladateľ  nadácie v  nadačnej  listine pri jej založení nasledovne : 

  Titul meno a priezvisko :  Ing. Vladimír Šrámek
  Funkcia : Predseda správnej rady

  Titul meno a priezvisko: Ing. Roman Gejdoš
  Funkcia: Člen správnej rady

  Titul meno a priezvisko: Ing. Nataša Šrámková
  Funkcia: Člen správnej rady 

  Titul meno a priezvisko: Ing. Renáta Gejdošová
  Funkcia: Člen správnej rady 

  Titul meno a priezvisko: Anna Gažovičová
  Funkcia: Člen správnej rady

   

  (10) Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí správna rada do 60 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového člena správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie. 

  (11) Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady, ak nadačná listina neurčuje inak.

  (12) Členstvo v správnej rade zaniká

  a) uplynutím funkčného obdobia ,

  b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade, 

  c) odvolaním správnou radou, 

  d) smrťou.

  Činnosť a rozhodnutia správnej rady.

  (13) Správna rada ( s výnimkou prvého predsedu určeného zakladateľom nadácie ) volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady.

  (14) Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

  (15) Ak nadačná listina neustanovuje inak, správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

  (16) Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

  (17) Správna rada nadácie zasadá podľa potreby, najmenej však  2 x ročne . Zo zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje zápisnica obsahom ktorej je program zasadnutia a prijaté rozhodnutia správnej rady. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda správnej rady a za správnosť je podpíšu aj všetci členovia prítomní na zasadnutí .  V prípadoch vyžadovaných zákonoch musí byť v zápisnici uvedené aj stručné odôvodnenie rozhodnutia správnej rady nadácie. 

  Správca nadácie

  (1) Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú týmto zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

  (2) Správcu nadácie s výnimkou prvého , ktorého určí zakladateľ nadácie volí a odvoláva správna rada. Prvého správcu nadácie určí zakladateľ v nadačnej listine pri založení nadácie takto: 

  Titul meno a priezvisko: RNDr. Jana Kalafutová
  Funkcia: Správca nadácie 

  (3) Ak nadačná listina neustanovuje inak, správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

  (4) Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.

  (5) Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.   Funkčné obdobie správcu nadácie je : 3 roky . 

  (6) Správna rada odvolá správcu nadácie, ak :

  a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,

  b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

  (7) Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak

  a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

  b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,  

  c) stratil dôveru členov správnej rady.

  (8) Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

  (9) Ak správna rada odvolá správcu nadácie alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie, musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

  (10) Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa §  26 odseku 2 písm. c)  zákona o nadáciách je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

  (11) Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.

  Revízor 

  S ohľadom na skutočnosť , že majetok nadácie pri jej založení je : 10.000 EUR , a teda nepresiahol zákonom stanovenú sumu : 165.969 EUR zakladateľ rozhodol, že pri založení bude mať nadácia ako kontrolný orgán Revízora. 

  Všeobecné ustanovenia :

  (1) Revízor je kontrolný orgán nadácie.

  (2) Revízora s výnimkou prvého revízora , ktorého určí zakladateľ nadácie volí a odvoláva správna rada. Pre revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie.      Funkčné obdobie revízora je : 3 roky . 

  (3) Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

  (4) Revízor najmä :

  a) kontroluje vedenie účtovníctva,

  b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,  

  c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

   
  Článok VI.

  POUŽITIE MAJETKU NADÁCIE .

  Výdavky (náklady) nadácie :

  (1) Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.

  (2) Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na :

  a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,  

  b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,  

  c) prevádzku nadácie,  

  d) odmenu za výkon funkcie správcu,  

  e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,

  f) mzdové náklady,  

  g) na prevádzku charitatívnej lotérie,

   h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

  (3) Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

  Iné použitie majetku nadácie :

  (1) Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie, prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

  (2) Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

  (3) Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. 

  Použitie nadačného imania :

  (1) Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

  (2) Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.

  (3) Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu :

  a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,  

  b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,  

  c) hypotekárnych záložných listov,  

  d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,  

  e) nehnuteľností.

  Zodpovednosť za záväzky nadácie :

  (1) Nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom okrem prostriedkov nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

  (2) Ak správca nadácie nezašle ministerstvu podľa § 13 ods. 5 zákona o nadáciách písomnú zmluvu alebo rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, nadácia zodpovedá za svoje záväzky aj prostriedkami tohto nadačného fondu.

  Účelová viazanosť prostriedkov :

  (1) Ak hodnota daru alebo výška príspevku presiahne 331 eur, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo príspevku, ak darca neustanoví inak.

  (2) Ak darca poskytol nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.

  (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto prostriedky len na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila.

  (2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa odseku 1, je povinná poskytnuté prostriedky bezodkladne vrátiť nadácii.

  (3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore s týmto zákonom, je povinná tieto prostriedky vrátiť.

  (4) Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie, ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám. 5) To neplatí, ak ide o poskytnutie prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

História

Spoločnosť Decodom si uvedomuje svoju mieru zodpovednosti za ľudí, ktorí ju vytvárajú a sú jej súčasťou. Pomáhať ľuďom v núdzi je pre našu spoločnosť prirodzené už od jej vzniku. Už pred vznikom nadácie sme pomohli našim kolegom, ktorí mali úraz a zakúpili sme im zdravotnícke pomôcky, alebo poskytli finančnú pomoc na prekonanie nepriaznivej finančnej situácie. Zdroje financí pre pomoc poskytla spoločnosť zo svojho sociálneho fondu. Pozitívne reakcie všetkých kolegov na poskytnutú pomoc boli impulzom a inšpiráciou pri vzniku nadácie DECODOM. 

 

Náš kolega Dušan Hanko dostal od nadácie rehabilitačnú pomôcku, ktorá mu slúži na zotavenie a zlepšenie zdravotného stavu po autonehode. Pomoc v ťažkej životnej situácii prijali Tomáš Reisenauer, Mário Pinter a František Šramatý. Nezištnú pomoc formou darovania krvi nielen pre svojich kolegov poskytol náš kolega Stanislav Selecký. Právom si tak zaslúžil zlatú Janského plaketu.

 Pomoc pri zariaďovaní domácností, ktoré boli postihnuté povodňou: 

Pomoc poskytol Decodom aj ľuďom, ktorí nie sú zamestnancami ale postihol ich nepriaznivý osud. Pri povodniach prišlo množstvo ľudí o svoje príbytky alebo im prírodný živel zničil zariadenie domácnosti. Decodom im poskytol pomocnú ruku a daroval im nový nábytok. Výraznú podporu dostávajú aj zdravotnícke zariadenia, ktoré majú svoje ambulancie zariadené naším nábytkom a tak sa aj my snažíme o zvýšenie úrovne nášho zdravotníctva.

Veríme, že vznikom nadácie pomôžeme mnohým ďalaším ľuďom.


Kontakt

V prípade otázok a podnetov k Nadácii DECODOM kontaktujte správcu nadácie.

RNDr. Jana Kalafutová -  správca
telefón: +421 38 5352 255
mail: nadacia@decodom.sk

Poštová adresa nadácie:

Nadácia DECODOM
Pilská 7
955 13 Topoľčany

Bankové spojenie nadácie: IBAN SK82 7500 0000 0040 2065 6136


Ako podporiť nadáciu

Podporiť činnosť Nadácie Decodom môžete aj vy a pomôcť tak ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.
Azda najjednoduchším spôsobom podpory je poukázanie 2 % Vašich daní na účet Nadácie Decodom.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Darovať 2 % z daní

Používaním stránky decodom.sk súhlasíte so spracovávaním cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť naše služby. Viac informácií

Nový účet

alebo vyplňte
Už máte účet? Prihláste sa
Registráciou používateľského účtu vyjadrujete súhlas
s podmienkami spracovania osobných údajov.