Produkty

Varenie je hrou 2014

.

Hlavné ceny v súťaži:

1. cena- Alena Mináriková: zariadenie bývania nábytkom Decodom v hodnote 2500€ so službami odborného poradcu

2. cena- Lenka Danková: zariadenie bývania nábytkom Decodom v hodnote 1500€ so službami odborného poradcu

3. cena- Ľubomíra Hagarová: zariadenie bývania nábytkom Decodom v hodnote 1000€ so službami odborného poradcu

 

Žrebovanie prvého kola:

1. miesto- Iveta Lacová

2. miesto- neudelené

3. miesto- neudelené

 

Žrebovanie druhého kola:

1. miesto- Monika Bartušová

2. miesto- Iveta Grigeľová

3. miesto- neudelené

 

Žrebovanie tretieho kola:

1. miesto- Alena Mináriková

2. miesto- Daniela Preťová

3. miesto- Monika Bagová

 

Žrebovanie štvrtého kola:

1. miesto- Mária Koperová

2. miesto- Jana Hanusová

3. miesto- Milan Minárik

 

Žrebovanie piateho kola:

1. miesto- Mária Juríčková

2. miesto- Ján Tiža

3. miesto- Helena Vidiečanová

 

Žrebovanie šiesteho kola:

1. miesto- Janka Nagyová

2. miesto- Ivana Išpoldová

3. miesto- Branislav Hanus

Pravidlá súťaže:

- súťažiť môže každý kto pripravuje jedlo v kuchyni značky Decodom

- z prípravy jedla nám pošle 5 fotografií, ktoré zhotovil súťažiaci

- ku každej fotografii napíše pracovný postup

- posledná fotografia bude obsahovať hotové jedlo v kompozícii s kuchyňou Decodom

 

Štatút propagačnej súťaže „Varenie je hrou „ organizátora DECODOM, spol. s. r.o. , ďalej len „Štatút“

 

1)    Organizátor

Propagačnú súťaž „Varenie je hrou“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť DECODOM,  spol. s r.o.,   so sídlom  Pilská 7,    955 13 Topoľčany,   IČO : 36305073,

DIČ : 2020139572, IČ DPH : SK2020139572, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11727/N (ďalej ako „organizátor").

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov, podmienky a pravidlá súťaže.

2)    Účel súťaže

Účelom súťaže je reklama a podpora predaja kuchynských liniek organizátora, ktoré sú predávané v značkových domoch nábytku a kuchynských štúdiách DECODOM.

Cieľom súťaže je motivovať spotrebiteľov k výberu a nákupu Tovarov zabezpečením ich priameho zapojenia sa do súťaže a tak im dať možnosť získať organizátorom garantované hodnotné výhry. Zároveň cieľom súťaže je aj informovať širokú verejnosť

o Výrobkoch organizátora a posilniť/zvýšiť predaj Výrobkov organizátora a ostatných produktov v maloobchodných predajniach organizátora.

3)    Doba trvania a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 15.6.2014 do 1.2.2015, vrátane týchto dní, na celom území Slovenskej republiky a to v predajniach nábytku uvedených v akciovom letáku organizátora  (Domy nábytku DECODOM, kuchynské štúdia DECODOM, partnerské predajne, ostatní partneri) .

4)    Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže, ktorá splní pravidlá súťaže (bod 5).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci a zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné dodávateľské alebo odberateľské  subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže, ich zamestnanci a ich blízke osoby ako aj všetky osoby, ktoré použil organizátor na realizáciu súťaže a ich zamestnanci, ich blízke osoby a iné osoby, pomocou  ktorých plnia svoje záväzky. V prípade, že sa výhercom stane jedna z týchto osôb, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

5)    Pravidlá súťaže

Účastníkom súťaže sa stáva ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky súťaže (bod 4) a ktorá:

má v kuchyni kuchynskú linku značky Decodom. Podmienkou zaradenia do súťaže je poslať minimálne 5 kusov fotografií z prípravy jedla. Fotografie musia obsahovať pracovný postup a posledná fotografia musí byť v kompozícii  s kuchynskou linkou. K fotografiám musí byť uvedený textový popis pracovného postupu. Jedlá nie sú obmedzené žiadnou kategóriou.

Ak spotrebiteľ nesplní podmienky účasti na súťaži (bod 4), nebude organizátorom považovaný za účastníka súťaže.

S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované organizátorom do databázy, ktorú organizátor súťaže využije v rozsahu uvedenom v bode 12 tohto Štatútu.

 

6)    Výhry/Ceny

Hlavné ceny v súťaži:

1. cena- zariadenie bývania nábytkom Decodom v hodnote 2500€ so službami odborného poradcu

2. cena- zariadenie bývania nábytkom Decodom v hodnote 1500€ so službami odborného poradcu

3. cena- zariadenie bývania nábytkom Decodom v hodnote 1000€ so službami odborného poradcu

Ďalšie ceny v súťaži:

1. cena - nákupná poukážka Decodom v hodnote 100 €  

2. cena - nákupná poukážka Decodom v hodnote   50 €

3. cena - stojan Funny Mummy Tescoma

 

7)    Žrebovanie

Žrebovanie hlavných cien súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude  uskutočnené dňa 14.2.2015 a žrebovanie o ďalšie ceny spomedzi účastníkov bude prebiehať počas súťaže v dňoch 1.8.2014, 1.9.2014, 1.10.2014, 3.11.2014, 22.12.2014 a  19.1.2015 v priestoroch organizátora. Výhercovia budú vyžrebovaní len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a pravidlá uvedené v tomto Štatúte. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 

V každom kole žrebovania budú vyžrebované ďalšie ceny v hodnote  100 €, 50 €  a stojan Funny Mummy Tescoma..

 

8)    Odovzdanie výhry

O výhre bude vyžrebovaný účastník (ďalej len „výherca“) informovaný organizátorom telefonicky alebo písomne a zároveň bude výsledok žrebovania uverejnený na internetovej stránke organizátora www.decodom.sk a v akciovom letáku organizátora súťaže. Organizátor s výhercom dohodne spôsob a termín odovzdania výhry. Ak nedôjde k dohode o spôsobe a termíne odovzdania výhry medzi organizátorom a výhercom do štrnástich (14) dní  od žrebovania, termín a spôsob odovzdania výhry určí a oznámi organizátor výhercovi.

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje:

právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a overiť si či spĺňa podmienky účasti v súťaži.

V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou

Výherca stráca právo na získanie výhry a organizátor vyžrebuje iného výhercu ak (i) sa výherca nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná alebo (ii) sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do  štrnástich (14) dní  od vyžrebovania alebo (iii) sa výherca nedostaví k prevzatiu výhry v dohodnutom alebo organizátorom určenom termíne ; opakované žrebovanie sa uskutoční len jedenkrát.

Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

9)      Výhry a daň z príjmov               

Výhry zo súťaže presahujúce sumu stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom znení  (v čase vydania Štatútu 350,0 EUR vrátane DPH) sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona a ostatných právnych predpisov SR. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží výherca predstavuje výhru pred zdanením . Nepeňažnú výhru si výherca zdaňuje osobne prostredníctvom daňového priznania. Peňažná výhra  je zdaňovaná organizátorom súťaže podľa § 43 Zákona o dani z príjmov a to zrážkovou daňou. Hodnotu výhry vrátane DPH a ostatných poplatkov (napr. recyklačný poplatok) oznámi organizátor výhercovi v preberacom  protokole o odvzdaní výhry. Organizátor súťaže nebude znášať a ani kompenzovať výhercovi daňovú povinnosť vyplývajúcu z prijatia výhry.           

10)    Zodpovednosť organizátora

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora.

Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.

11)    Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že účastník a/alebo výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto účastníka a/alebo výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

12)    Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, účastník zapojením sa do súťaže  odovzdaním  vyplneného súťažného lístka na miestach určených organizátorom v bode 5 Štatútu  poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje tým svoj súhlas na zaradenie a spracovanie jeho osobných údajov uvedených v bode 5 Štatútu do databázy vedenej organizátorom.

Účastník zapojením sa do súťaže  zároveň dáva súhlas, aby mu organizátor zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o Tovaroch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.

Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke Tovarov a svojich služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu.

Výherca bez nároku na finančnú náhradu udeľuje svoj súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a ďalších zložiek osobnostných práv účastníka na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže, vyhotovením zoznamu výhercov, propagáciou organizátora v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

13)    Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže po celú dobu jej trvania na internetovej stránke organizátora www.decodom.sk.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

Ustanovenia tohto Štatútu, priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Topoľčany, dňa  6.5.2014

V mene a za DECODOM, spol. s r.o. 

 

Prihláška do súťaže

Pracovný postup

Krok č. 1