Produkty

Súťaž o wellness pobyt

Poznáme výhercov! Prajeme príjemný oddych a relax.

KAŠTIEĽ V OPONICIACH JE LUXUSNÝM HOTELOM

Renesančný kaštieľ šľachtického rodu Apponyiovcov sa po nákladnej rekonštrukcii premenil na luxusný 4 hviezdičkový hotel so slávnou barokovou knižnicou tohto starobylého rodu.

V jedinečnom hotelovom komplexe nájdete veľkorysé sály, štýlové izby a priestorné luxusne vybavené apartmány. Hoci voňajú novotou, priestory kaštieľa skrývajú úžasný príbeh. V minulosti tu prebývali také významné osobnosti ako členovia prezidentskej dynastie Roosveltovcov, Josephine Bakerová, maharadža z Patialy, Thomas Cardeza- jeden z najbohatších pasažierov na Titanicu, albánska kráľovná Geraldina a mnohí iní.

Určite neprehliadnite štýlovú reštauráciu Songe, ktorá je pýchou hotelovej gastronómie. K oddychu poslúži našim hosťom moderné wellness centrum s panoramatickým výhľadom do parku priamo z plaveckého bazénu, vírivkou, saunovým svetom a službami maséra. Oázou pokoja je anglický park, v ktorom sú umiestnené dva tenisové kurty s umelým osvetlením.

Pýchou kaštieľa je historická Apponyiho knižnica so vzácnymi knihami, ktorá je návštevníkom sprístupnená celoročne.

Podmienky súťaže:

Vyžrebujeme troch zákazníkov a každý z nich vyhrá Relaxačný wellness pobyt pre dve osoby.

Relax pobyt obsahuje:

 • welcom drink
 • 2 noci pre 2 osoby (Comfort izba)
 • polpenzia pre 2 osoby počas pobytu
 • neobmedzený vstup do wellness
 • 1x vstup do knižnice pre 2 osoby
 • 1x klasická 30 minútová masáž pre 2 osoby
 • 1x bowling

Súťaž prebiehala od 15. 12. 2016 do 14. 1. 2017.

Do súťaže budú zaradení zákazníci, ktorí si v čase trvania súťaže zakúpili alebo objednali tovar v Domoch nábytku Decodom a minimálna hodnota tovaru je 500€ po zľave ( pri kuchyniach uvedená hodnota predstavuje hodnotu bez spotrebičov a doplnkov).

Žrebovanie o výhry z pomedzi účastníkov súťaže sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2017.

Výhercovia:

 • 1. cena: pani Skolková
 • 2. cena: pán Pánsky
 • 3. cena: pani Halajová

Výhercom gratulujeme a prajeme príjemný pobyt. Kontaktovať ich budeme mailom.

 

 • Štatút súťaže
 • Štatút propagačnej súťaže organizátora DECODOM, spol. s. r.o. , ďalej len „Štatút“

  1)    Organizátor

  Propagačnú súťaž  (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť DECODOM,  spol. s r.o.,   so sídlom  Pilská 7,    955 13 Topoľčany,   IČO : 36305073,

  DIČ : 2020139572, IČ DPH : SK2020139572, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11727/N (ďalej ako „organizátor").

  Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov, podmienky a pravidlá súťaže.

  2)    Účel súťaže

  Účelom súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov organizátora, ktoré sú predávané v značkových domoch nábytku a kuchynských štúdiach DECODOM.

  Cieľom súťaže je motivovať spotrebiteľov k výberu a nákupu Tovarov zabezpečením ich priameho zapojenia sa do súťaže a tak im dať možnosť získať organizátorom garantované hodnotné výhry. Zároveň cieľom súťaže je aj informovať širokú verejnosť

  o Výrobkoch organizátora a posilniť/zvýšiť predaj Výrobkov organizátora a ostatných produktov v maloobchodných predajniach organizátora.


  3)    Doba trvania a miesto konania súťaže

  Súťaž bude prebiehať v termíne od 15. 12. 2016  do 14. 1. 2017, vrátane týchto dní, na celom území Slovenskej republiky a to v Domoch nábytku Decodom uvedených v akciovom letáku organizátora .


  4)    Podmienky účasti v súťaži

  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže, ktorá splní pravidlá súťaže (bod 5).

  Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci a zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné dodávateľské alebo odberateľské  subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže, ich zamestnanci a ich blízke osoby ako aj všetky osoby, ktoré použil organizátor na realizáciu súťaže a ich zamestnanci, ich blízke osoby a iné osoby, pomocou  ktorých plnia svoje záväzky. V prípade, že sa výhercom stane jedna z týchto osôb, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.


  5)    Pravidlá súťaže

  Účastníkom súťaže sa stáva ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky súťaže (bod 4) a ktorá:

    v dňoch od 15. 12. 2016  do 14. 1. 2017 si záväzne objedná, vrátane zloženia požadovanej zálohy na kúpnu cenu, alebo kúpi v čase trvania súťaže (bod 3) tovar predávaný spoločnosťou DECODOM v minimálnej hodnote 500 EUR po zľave( pri kuchyniach uvedená hodnota predstavuje hodnotu bez spotrebičov a doplnkov), ktoré sú predávané v Domoch nábytku Decodom.

  Ak spotrebiteľ nesplní podmienky účasti na súťaži (bod 4), nebude organizátorom považovaný za účastníka súťaže.

  S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované organizátorom do databázy, ktorú organizátor súťaže využije v rozsahu uvedenom v bode 12 tohto Štatútu..


  6)    Výhry/Ceny

  -  1. cena: wellness pobyt v kaštieli Oponice

  -  2. cena: wellness pobyt v kaštieli Oponice

  -  3. cena: wellness pobyt v kaštieli Oponice

  - hodnota  1 (jedného) wellness pobytu pre 2 osoby na 2 noci  je vo výške  289 €.


  7)    Žrebovanie

  Žrebovanie o výhry z pomedzi účastníkov súťaže sa uskutoční dňa 25. 1. 2016 v priestoroch organizátora. Výhercovia budú vyžrebovaní len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a pravidlá uvedené v tomto Štatúte. Výsledok súťaže je konečný, bez možnosti odvolania.


  8)    Odovzdanie výhry

  O výhre bude vyžrebovaný účastník (ďalej len „výherca“) informovaný organizátorom telefonicky alebo písomne a zároveň bude výsledok žrebovania uverejnený na internetovej stránke organizátora www.decodom.sk a v akciovom letáku organizátora súťaže. Organizátor s výhercom dohodne spôsob a termín odovzdania výhry. Ak nedôjde k dohode o spôsobe a termíne odovzdania výhry medzi organizátorom a výhercom do štrnástich (14) dní  od žrebovania, termín a spôsob odovzdania výhry určí a oznámi organizátor výhercovi.

  Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje:

  I.              právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a overiť si či spĺňa podmienky účasti v súťaži. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou a

  II.             právo preveriť si či výherca kúpil Tovar v čase trvania súťaže, pričom dokladom o kúpe Tovaru v čase trvania súťaže je:

  (a)     pokladničný blok z ktorejkoľvek maloobchodnej predajne, v ktorej súťaž prebieha alebo

  (b)     potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny za Tovar záväzne objednaný v čase trvania súťaže

  Výherca stráca právo na získanie výhry a organizátor vyžrebuje iného výhercu ak (i) sa výherca nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná alebo (ii) výherca nepredloží doklad o zaplatení  tovaru do 30 kalendárnych dní od skončenia súťaže alebo (iii) sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do  štrnástich (14) dní  od vyžrebovania alebo (iv) sa výherca nedostaví k prevzatiu výhry v dohodnutom alebo organizátorom určenom termíne ; opakované žrebovanie sa uskutoční len jedenkrát.

  Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.


  9)      Výhry a daň z príjmov

  Výhry zo súťaže presahujúce sumu stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom znení (v čase vydania Štatútu 350,0 EUR vrátane DPH) sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona a ostatných právnych predpisov SR. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží výherca predstavuje výhru pred zdanením. Nepeňažnú výhru si výherca zdaňuje osobne prostredníctvom daňového priznania. Peňažná výhra je zdaňovaná organizátorom súťaže podľa § 43 Zákona o dani z príjmov a to zrážkovou daňou. 


  10)    Zodpovednosť organizátora

  Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

  Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora.

  Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte.

  Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

  Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.


  11)    Osobitné ustanovenia

  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že účastník a/alebo výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto účastníka a/alebo výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.


  12)    Osobné údaje a osobnostné práva

  V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, účastník zapojením sa do súťaže  odovzdaním  vyplneného súťažného lístka na miestach určených organizátorom v bode 5 Štatútu  poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje tým svoj súhlas na zaradenie a spracovanie jeho osobných údajov uvedených v bode 5 Štatútu do databázy vedenej organizátorom.

  Účastník zapojením sa do súťaže  zároveň dáva súhlas, aby mu organizátor zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o Tovaroch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.

  Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke Tovarov a svojich služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu.

  Výherca bez nároku na finančnú náhradu udeľuje svoj súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a ďalších zložiek osobnostných práv účastníka na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže, vyhotovením zoznamu výhercov, propagáciou organizátora v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.


  13)    Oficiálne pravidlá

  Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže po celú dobu jej trvania na internetovej stránke organizátora www.decodom.sk.

  Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

  Ustanovenia tohto Štatútu, priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.