Produkty

Duálne vzdelávanie

Štúdium s výhodami a garanciou zamestnania

DECODOM spol. s r.o.

Pílska 7, 955 13 Topoľčany

Stredná odborná škola drevárska

Pílska 7, 955 01 Topoľčany

Ponúka pre žiakov deviatych ročníkov Základných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania:

v učebnom odbore 3355 H stolár
a študijnom odbore 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení

Spoločnosť Decodom spol. s r.o. Topoľčany je certifikovaná na praktické vzdelávanie žiakov v duálnom systéme. Má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou drevárskou Topoľčany.

Žiaci prvého a druhého ročníka duálneho vzdelávania s odborníkmi z Decodomu. 

Základné informácie o organizácii štúdia:

Praktické vyučovanie sa bude vykonávať:

- v prvom ročníku v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch


v druhom, treťom a štvrtom ročníku v priestoroch spoločnosti Decodom spol. s r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany

Študent tretieho ročníka Mário Aundreutti získa zručnosť pri obsluhe automatizovaného vŕtacieho centra.

Študent tretieho ročníka Dominik Urminský má možnosť pracovať na jedinečnej technológia laserového opracovania nábytkových hrán.


Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v prvom ročníku od 8,00 hod. do 14,00 hod. a v druhom, treťom a štvrtom ročníku od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole drevárskej Topoľčany podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia:

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vzdelávanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 3355 H stolár a formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. 

Mário Aundreutti a Dominik Urminský (zľava) s hlavným majstrom strojnej dielne Jurajom Glosom.


Možnosti pracovného uplatnenie absolventa?

Po úspešnom ukončení štúdia máte zabezpečené pracovné uplatnenie v spoločnosti Decodom s r.o. Topoľčany.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka:

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,     na ktoré sa žiak pripravuje

- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa

- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia vypláca zamestnávateľ vo výške 50 % až  100 % minimálnej mzdy. Poskytovanie finančného zabezpečenia žiaka je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka tvorí prílohu k učebnej zmluve o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Viac informácií o Strednej odbornej škole drevárskej nájde na www.sosdrevarska.sk.

 

V Topoľčanoch, dňa 14.05.2015                                                                                        

Ing. Roman Gejdoš, konateľ spoločnosti