Produkty

Duálne vzdelávanie

Štúdium s výhodami a garanciou zamestnania

DECODOM spol. s r.o.

Pílska 7, 955 13 Topoľčany

Stredná odborná škola drevárska

Pílska 7, 955 01 Topoľčany

Ponúka pre žiakov deviatych ročníkov Základných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania:

v učebnom odbore 3355 H stolár
a študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Spoločnosť Decodom spol. s r.o. Topoľčany je certifikovaná na praktické vzdelávanie žiakov v duálnom systéme. Má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou drevárskou Topoľčany.

Žiaci prvého a druhé ročníka duálneho vzdelávania s odborníkmi z Decodomu. 

Základné informácie o organizácii štúdia:

Praktické vyučovanie sa bude vykonávať:

- v prvom ročníku v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch


v druhom, treťom a štvrtom ročníku v priestoroch spoločnosti Decodom spol. s r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany


Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v prvom ročníku od 8,00 hod. do 14,00 hod. a v druhom, treťom a štvrtom ročníku od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole drevárskej Topoľčany podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia:

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vzdelávanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 3355 H stolár a formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. 


Možnosti pracovného uplatnenie absolventa?

Po úspešnom ukončení štúdia máte zabezpečené pracovné uplatnenie v spoločnosti Decodom s r.o. Topoľčany.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka:

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,     na ktoré sa žiak pripravuje

- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa

- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia vypláca zamestnávateľ vo výške 50 % až  100 % minimálnej mzdy. Poskytovanie finančného zabezpečenia žiaka je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka tvorí prílohu k učebnej zmluve o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Viac informácií o Strednej odbornej škole drevárskej nájde na www.sosdrevarska.sk.

 

V Topoľčanoch, dňa 14.05.2015                                                                                        

Ing. Roman Gejdoš, konateľ spoločnosti