Produkty

Duálne vzdelávanie

Štúdium s výhodami a garanciou zamestnania

DECODOM spol. s r.o.

Pílska 7, 955 13 Topoľčany

Stredná odborná škola drevárska

Pílska 7, 955 01 Topoľčany

Ponúka pre žiakov deviatych ročníkov Základných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania:

v učebnom odbore 3355 H stolár
a študijnom odbore 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení

Spoločnosť Decodom spol. s r.o. Topoľčany je certifikovaná na praktické vzdelávanie žiakov v duálnom systéme. Má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou drevárskou Topoľčany.
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v prvom ročníku od 8,00 hod. do 14,00 hod. a v druhom, treťom a štvrtom ročníku od 7,00 hod. do 14,00 hod. Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole drevárskej Topoľčany podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Žiaci prvého a druhého ročníka duálneho vzdelávania s odborníkmi z Decodomu.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka duálneho vzdelávania s odborníkmi z Decodomu.

 

Základné informácie o organizácii štúdia:

Praktické vyučovanie sa bude vykonávať:

- v prvom ročníku v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch


v druhom, treťom a štvrtom ročníku v priestoroch spoločnosti Decodom spol. s r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany


Záverečné skúšky:

V dňoch od 18. 6. do 20. 6. 2018 sa konali v Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch záverečné skúšky žiakov tretieho ročníka, ktorí sú prvými absolventmi duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania kladie veľký dôraz na získanie praktických zručností vo výrobných procesoch konkrétnych spoločností.
Stredná odborná škola drevárska a Decodom patria k prvým subjektom, ktoré boli zapojené do systému duálneho vzdelávania.


Možnosť pracovného uplatnenia:

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vzdelávanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 3355 H stolár a formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. 

 

Možnosti pracovného uplatnenie absolventa?

Po úspešnom ukončení štúdia máte zabezpečené pracovné uplatnenie v spoločnosti Decodom s r.o. Topoľčany.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka:

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje
- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa
- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia vypláca zamestnávateľ vo výške 50 % až  100 % minimálnej mzdy. Poskytovanie finančného zabezpečenia žiaka je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka tvorí prílohu k učebnej zmluve o odbornom vzdelávaní a príprave.

Viac informácií o Strednej odbornej škole drevárskej nájde na www.sosdrevarska.sk.