Produkty

Duálne vzdelávanie

Každé poctivé remeslo musí mať svojich nasledovníkov, a práve preto sa spoločnosť Decodom, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne, zapojila do systému duálneho vzdelávania. Ako prvá na Slovensku získala certifikát na túto činnosť, a tak sa študenti strednej školy v Topoľčanoch môžu vzdelávať s našimi profesionálmi a byť tak plnohodnotnou súčasťou nášho tímu.

DECODOM spol. s r.o.

Pílska 7, 955 13 Topoľčany

Stredná odborná škola drevárska

Pílska 7, 955 01 Topoľčany

Spoločnosť Decodom ponúka pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania:

v učebnom odbore 3355 H stolár
a študijnom odbore 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení

Štúdium je zabezpečené Strednou odbornou školou drevárskou Topoľčany.
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v prvom ročníku od 8,00 hod. do 14,00 hod. a v druhom, treťom a štvrtom ročníku od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole drevárskej Topoľčany podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Študenti duálneho vzdelávania ročník 2020:

učebný odbor STOLÁR - 2. ročník: 7 študentov
študijný odbor TECHNIK CNC zariadení - 1. ročník: 4 študenti
študijný odbor TECHNIK CNC zariadení - 2. ročník: 11 študentov
študijný odbor TECHNIK CNC zariadení - 3. ročník: 10 študentov

Žiaci prvého a druhého ročníka duálneho vzdelávania s odborníkmi z Decodomu ročník 2019.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka duálneho vzdelávania s odborníkmi z Decodomu ročník 2018.


Základné informácie o organizácii štúdia:

Praktické vyučovanie sa bude vykonávať:
- v prvom ročníku v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch


v druhom, treťom a štvrtom ročníku v priestoroch spoločnosti Decodom spol. s r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany


Záverečné skúšky 2019:

Duálne vzdelávanie si už v spoločnosti Decodom našlo pevné miesto a tak sa záverečných skúšok zúčastnili ďalší úspešní absolventi. V priestorch s najnovšou technológiou predviedli pred skúšobnou komisiou svoje zručnosti a znalosti pri výrobe nábytku. Ich výrobky vyhoveli prísnym normám a tak sme ich mohli priamo zaslať našim zákazníkom. Sú tak už natrvalo súčasťou slovenských domácností.

Záverečné skúšky 2018:

V dňoch od 18. 6. do 20. 6. 2018 sa konali v Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch záverečné skúšky žiakov tretieho ročníka, ktorí sú prvými absolventmi duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania kladie veľký dôraz na získanie praktických zručností vo výrobných procesoch konkrétnych spoločností.
Stredná odborná škola drevárska a Decodom patria k prvým subjektom, ktoré boli zapojené do systému duálneho vzdelávania.


Možnosť pracovného uplatnenia:

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vzdelávanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 3355 H stolár a formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. 

 

Možnosti pracovného uplatnenie absolventa?

Po úspešnom ukončení štúdia máte zabezpečené pracovné uplatnenie v spoločnosti Decodom s r.o. Topoľčany.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka:

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje
- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa
- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia vypláca zamestnávateľ vo výške 50 % až  100 % minimálnej mzdy. Poskytovanie finančného zabezpečenia žiaka je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka tvorí prílohu k učebnej zmluve o odbornom vzdelávaní a príprave.

Viac informácií o Strednej odbornej škole drevárskej nájde na www.sosdrevarska.sk.