Produkty

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky žiakov, ktorí sú prvými absolventmi duálneho vzdelávania.

V dňoch od 18. 6. do 20. 6. 2018 sa konali v Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch záverečné skúšky žiakov tretieho ročníka, ktorí sú prvými absolventmi duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania kladie veľký dôraz na získanie praktických zručností vo výrobných procesoch konkrétnych spoločností.

Stredná odborná škola drevárska a Decodom patria k prvým subjektom, ktoré boli zapojené do systému duálneho vzdelávania.

 

Škola s tradíciou

Stredná odborná škola drevárska, ktorá v rámci NSK patrí k najúspešnejším stredným školám vo svojom odbore vznikla v roku 1972 pod názvom Odborné učilište pri n. p. Mier Topoľčany. Postupom času sa na škole rozširovali odbory, zavádzali sa okrem učebných aj študijné odbory až do súčasného stavu s názvom SOŠ drevárska Topoľčany. V súčasnosti  majú žiaci možnosť študovať v štyroch učebných odboroch, v šiestich študijných odboroch a v troch odboroch nadstavbového štúdia. Od 24. 10. 2014 bola škola zaradená do centra odborného vzdelávania a prípravy.

Hlavnými  cieľmi centra odborného vzdelávania sú:

a) zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy pre výkon daného povolania a odborných činností
b) zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy na základe požiadaviek zamestnávateľov.

Vedomosti a zručnosti žiakov sú rozširované nielen v samotnej škole, ale aj v školských dielňach, v drevárskych firmách, účasťou na mnohých exkurziách, výstavách a súťažiach, v ktorých žiaci nie raz obsadili tie najvyššie pozície.

 

Duálne vzdelávanie - krok vpred

S ohľadom na rastúci nedostatok odborných pracovných síl najmä v podnikovej výrobe a zároveň vysokú mieru nezamestnanosti, bolo v Slovenskej Republike zavedené duálne učňovské vzdelávanie. V súvislosti s tým boli vytvorené legislatívne podmienky na vzdelávanie s intenzívnou účasťou podnikov. S týmto cieľom boli v prvom kroku definované faktory úspešnosti pre funkčné učňovské vzdelávanie a v ďalšom kroku vyvinuté modely uplatnenia na etablovanie týchto základných elementov a ich konkrétne  implementovanie. Obzvlášť dôležitá úloha z hľadiska atraktivity a dlhodobej udržateľnosti systému učňovského vzdelávania spočíva v jeho flexibilite a adaptabilnosti. Základom pre aktivity a rozhodnutia je konsenzus zainteresovaných strán.

 

Decodom - stabilný partner

Spoločnosť Decodom spol. s r.o. Topoľčany je prvá firma v rámci Slovenska certifikovaná na praktické vzdelávanie žiakov v duálnom systéme. Má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou drevárskou Topoľčany. Ponúka pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v učebnom odbore 3355 H stolár a študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a v novovytvorenom študijnom odbore 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení. Po úspešnom ukončení štúdia má zabezpečené pracovné uplatnenie v spoločnosti Decodom s r.o. Topoľčany.